มีเว็บง่ายๆ ได้แล้ว! วันนี้! กับ Hitztheme เทมเพลตจูมล่า ภาษาไทย รองรับมือถือ 

     โดยปกติแล้ว การเขียน CSS แบบทั่วไปนั้นจะมีการกำหนดการใช้ค่า ตามรูปแบบดังนี้

 

selector {property: value}

 

รูปแบบของคำสั่ง CSS นั้นจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ

  1. Selector คือ ส่วน HTML tag ที่เราต้องการจะให้แสดงผล โดยส่วนมาจากในเทมเพลต ก็จะเป็นการเรียกใช้ ID หรือ Class เป็นหลัก แต่ก็จะมีในส่วนอื่นๆ อาทิเช่น h1, h2 , table , input หรือ lable เป็นต้น
  2. Property คือ ส่วนของคุณสมบัติที่เราต้องการกำหนดค่านั้นๆ  เช่น สีตัวอักษร คือ color , ชนิดตัวอักษร คือ font-family , ขนาดตัวอักษร คือ font-size เป็นต้น
  3. Value คือ ค่าที่เราต้องการระบุให้กับ Property นั้นๆ  เช่น  ตัวอักษรสีแดง คือ #ff0000 , ชนิดตัวอักษร  tahoma คือTahoma, Geneva, sans-serif , ขนาดตัวอักษร คือ 12px  เป็นต้น

โดยถ้านำรูปแบบมาเขียนก็จะได้ดังนี้

 

#recommend{ color:#ff0000; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size:12px;}

 

 โดยแต่ละ Property  จะจบด้วยเครื่องหมาย ; เสมอ และจะอยู่ในวงเล็บปีกกา {....Property.....}